ඔහු සොයන්න ඔබත් එන්න

Posted: August 8, 2010 in ක‍්‍රියාකාරකම්

ප‍්‍රගීත් අතුරුදහන් කර අගෝස්තු 10 වන දිනට දින 200කි. මේ වන තෙක් ඔහු පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් නොමැත. ප‍්‍රගීත් අතුරුදහන් කරවුවන්ගේ එකම අරමුණ සහ පැතුම වී ඇත්තේ ප‍්‍රගීත් පිළිබඳ මතකය ද සැමදා සිදු වු පරිදිම ඉතිහාසය තුළ නිහඬව වැළලි යන මතකයක් බවට පත්කිරීමයි. බොහෝ සිදුවීම් පිළිබඳ වන අපගේ පොදු අත්දැකීම වී ඇත්තේ ද මෙයයි. ප‍්‍රගීත් පිළිබඳ සමාජ මතකය වර්තමානය තුළ ජීවමාන කිරීම අප සැමගේ පොදු වගකීමක් වන්නේ මේ නිසයි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s