‘අග්නීමා’ පළමු ප්‍රසංගයේදී ගැයුණු ගීතයක්

Posted: November 10, 2010 in Uncategorized
Advertisements
Comments
  1. Charmi says:

    මේ ප්‍රසංගයේ ඕඩියෝ ගන්න තැනක් නැද්ද?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s