දුර ඈත පොල්

Posted: January 12, 2011 in කවි

සදෙව් ලොවේ අතු ගෑවෙන තුරු          මුදුනා
ඉහළ ගියේ නුඹ මුල අමතක                 කරලා
බලන් පහළ දුක් කතාව හිස                නමලා
මුල ඇත්තේ අපාය වෙත පහු           බැහැලා

පරසතු මල මහමෙර පත්ලේ                  එලලා
පොල් මල පුදා සක් දෙව්ඳුට කැප          කරලා
දිව්‍ය සුරා සැල්වල ලයිසන්                     කපලා
තිස් තුන් කෝටියම අද රා පැන්               නාලා

විෂ්ණු  දිව්‍ය රාජයාට පොල්               කවලා
අලක පුරේ මාළිඟයට අතු                  වහලා
කුරුම්බැට්ටි මැෂිමක් රම්බට                 දීලා
කස්තුර ලෙස වැජඹෙන්නට නුඹ         හිතලා

කෘෂිකර්මෙන් පැළ ගෙනවිත්              සොඳට
මැන මැන කැපූ වළවල ඉඳුවා              පෙළට
බලා කියා ගත් හරකුන්ගෙන්                  අපට
නොදී ගෙඩිත් ගෙන වැඩියා දෙව්        ලොවට

දෙවියන් නමි වළඳති තෙලට මිරිසට        කිරට
ඕනෑ නම් කුඩු ටික කෑ හැකි                   රසට
මෙලෝ පොල් දුර ඈතයි දැන්                 අපට
එලෝ පොල් පෙනේ පොළේ දී            ඉරිදාට

අපට නොවේ නම් මයිටන් හට බිලි         වේවා
පොල් කුරුමිණියනේ ඇවිදින් බෝ         වේවා
ඇට්ටි ඇට්ට් ගානේ නැටි කුණු               වේවා
මුල් තැම්බී පොතු ගැළ වී වණ                වේවා

ලක්ෂාන් මධුරංග වික‍්‍රමරත්න

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s