පුරවැසියා සහ ලංකාවේ සමාජ විමුක්තිය

Posted: March 11, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්

Advertisements
Comments
  1. Saampath says:

    පුරවැසියන් අවශ්‍යය සමයක…උණුසුම් සුභපැතුම්…

  2. if i found enough money , i will find the book

    congrdulation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s