නුවරකලාවිය චිත‍්‍රපට දැක්ම – අපේ‍්‍රල් 04 වෙනිදා

Posted: April 4, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්, කලාව

NUWARAKALAVIYA FILM FESTIVAL

චිත‍්‍රපට දැක්ම පැවැත්වෙන ගම්මාන  – අනුරාධපුරයේ ඉපලෝගම සහ මානාව

කෙටි චිත‍්‍රපට

The Ball   – (ප‍්‍රියන්ත කඵආරච්චි)

The Fan    – (එන්.සුදර්ශන්)

වාර්තා චිත‍්‍රපට

Child soldiers in the D.R.C. (witness ආයතනය )

Men’s chronic ward (witness ආයතනය)

Against the tide of history (witness ආයතනය )

චිත‍්‍රපටය

Peeply Live (ශන්කර් රාමන්)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s