සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා….

Posted: April 13, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්

මේ අලූත් අවුරුද්ද තුලදීත් අප සියඵ ලංකාවාසීන්ට  චිරස්ථායි සාමයක් ප‍්‍රාර්ථනා කරමු.

මේ ජනප‍්‍රිය සිංහල සහ දෙමළ නව අවුරුදු ගීත ද්විත්වය ඒ ප‍්‍රාර්ථනය වෙනුවෙනි…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s