මැයි දිනය අරගලයන්ගේ සංකේතයකි…. සිහිනයන්ගේ එකතුවකි ….. “බලය ජනතාවටයි” “POWER TO THE PEOPLE”

Posted: May 1, 2011 in අග්නීමා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s