ඇවිලෙන පොලොවට පෙරවදනක්!

Posted: June 11, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්

ඇවිලෙන පොලොව මත,
සීරුවෙන් ඇවිදින්න.

එන්න,
මසුරන් වටින
ඔබේ පිදුරු මිටත් රැගෙන,
පත්තු වෙන අරගලයට
එකතු කරන්න.

ජූනි 13 පස්වරු 03.00 ට
කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයට

වැටුප්, විශ්‍රාම වැටුප් හා මානව හිම්කම් ගැන සම්මන්ත්‍රණය.

අනිත්කට්ටිය
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s