දෙලක්‍ෂයකට ආසන්න ගුරුවරුනට වසර දෙකකින් උසස්වීම් නැත

Posted: June 29, 2011 in දේශපාලන

1994 ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද ශ්‍රේණි 5 කින් සමන්විත ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ උසස්වීම් සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව අදාල සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීම මත ස්වයංක‍්‍රීයව ලබාදීමක් සිදු නොවන අතර විටින් විට නිකුත් කරන චක‍්‍රලේඛ හරහා පමණක් උසස්වීම් ක‍්‍රියාත්මක වේ.
අවසන් වරට ගුරුවරුන් සදහා උසස්වීම් ලබා දෙන ලද්දේ 2009/25 චක‍්‍රලේඛයට අනුව 2008.12.31 දක්වා පමණි. මේ වන විට 2011 වසරේ මාස 6කට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇතත් 2008 වසරෙන් පසු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව සුදුසුකම් ලබන ගුරුවරුන්ට උසස්වීම් ලබා දීමට කිසිදු වැඩ පිළිවලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සකස් කොට නැත.
විශේෂයෙන් 2005 වසරේ බදවාගන්නා ලද 25000 කට ආසන්න උපාධිධාරී ගුරුවරුන්, ගුරු සේවයේ 3 ෂ ශ්‍රේණියෙන් 2 ෂෂ ශ්‍රේණියට වසර 5ක් අවසන් කරන 2010 වසර්දී උසස් කළ යුතු වුවද උසස්වීමේ දින දීරඝකොට චක‍්‍රලේඛයක් නිකුත් නොකිරීම තුල ඔවුන්ට දැඩි අසාධාරණයක් සිදු කොට ඇත. එසේම ගුරු සේවයේ සමස්ථ ගුරු පිරිස 2008 වසරෙන් පසු සම්පූර්ණ කරගන්නා ලද සුදුකම් මත උසස්වීම් ලබා ගැනීමට නොහැකිව සිටිති.
මේ තත්ත්වය තුල ලංකා ගුරු සංගමය ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ උසස්වීම් ලබා ගැනීමේ කාල සීමාව 2011.12.31 දක්්වා දීර්ඝකොට උසස්වීම් හිග වැටුප් සමග ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාට ලිඛිතව දන්වා  ඇති අතර මෙම කටයුත්ත කඩිනමින් සිදුකරන ලෙස ද අවධාරණය කරයි.
ලංකා ගුරු සංගමය
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s