යුද්ධය, ඝාතනය සහ හිංසනයට එරෙහි කලාත්මක සටහන්….

Posted: July 11, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්

මෙහි පළ වන්නේ යුද්ධය, ඝාතනය සහ හිංසනයට එරෙහිව පසුගිය වසර ගණනාව පුරා චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර කලාකරුවා විසින් තබන ලද කලාත්මක සටහන් පෙළකි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s