යාපනය නගරයේ පැවති මාධ්‍ය උද්ඝෝෂනය…

Posted: August 18, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්
සංස්කරණය නොකළ ජංගම දුරකථන වීඩියෝ දර්ශන 

‘විකල්ප’ වීඩියෝ දර්ශන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s