යාපනය නගරයේ පැවති මාධ්‍ය උද්ඝෝෂනය…

Posted: August 18, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්
සංස්කරණය නොකළ ජංගම දුරකථන වීඩියෝ දර්ශන 

‘විකල්ප’ වීඩියෝ දර්ශන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s