සයිබර් කෙටි චිත්‍රපට උළෙල

Posted: September 18, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්
CYBER SHORT FILM FESTIVAL 

සැප්තැම්බර් – 19
The Ball
අධ්‍යක්ෂණය – ප‍්‍රියන්ත කළුආරච්චි
සැප්තැම්බර් – 20
He can’t talk now
අධ්‍යක්ෂණය – ප‍්‍රියන්ත කළුආරච්චි
සැප්තැම්බර් – 21
KNIFES
අධ්‍යක්ෂණය – ජේ. පී. ජේ. ආනන්දරමනන්
සැප්තැම්බර් – 22
Inja (Dog)
අධ්‍යක්ෂණය – ස්ටීව් පැස්වොල්ස්කි
සැප්තැම්බර් – 23
I am a woman too
අධ්‍යක්ෂණය – වී. රමනාතන්
සැප්තැම්බර් – 24
Mallika
අධ්‍යක්ෂණය – අලෝක් නෙයික්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s