සයිබර් කෙටි චිත්‍රපට උළෙල

Posted: September 19, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්
CYBER SHORT FILM FESTIVAL

The Ball
අධ්‍යක්ෂණය – ප‍්‍රියන්ත කළුආරච්චි
චිත්‍රපටය නැරබීමට අපගේ Blogspot අඩවියට මෙතැනින් පිවිසෙන්න>>>http://novembermovement2005.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s