මමත් ගැහැණියක්

Posted: September 25, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්
CYBER SHORT FILM FESTIVAL 

සමලිංගිකයන්ගේ සහ සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන්ගේ මානුෂීය මානව අයිතීන් වෙනුවෙන් ……
I am a woman too
අධ්‍යක්ෂණය – වී. රමනාතන්
චිත්‍රපටය නැරබීමට අපගේ Blogspot අඩවියට මෙතැනින් පිවිසෙන්න>>>http://novembermovement2005.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s