ආලය = වෛරය

Posted: July 31, 2011 in දේශපාලන

83′ ජාති ආලය ගැන පුරවැසියෙක් කතා කරයි……..

වීඩියෝ පටය නැරබීමට මෙතැනින් අපගේ Blogspot අඩවියට පිවිසෙන්න>>> http://novembermovement2005.blogspot.com

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s