ඉන්ජා (බල්ලා)

Posted: September 22, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්
CYBER SHORT FILM FESTIVAL

inja (dog)
අධ්‍යක්ෂණය – ස්ටීව් පැස්වොල්ස්කි  
යටත්විජිතකරණය වෙතට හෙලු තියුණු සහ ප්‍රබල සිනමාත්මක බැල්මක්
චිත්‍රපටය නැරබීමට අපගේ Blogspot අඩවියට මෙතැනින් පිවිසෙන්න>>>http://novembermovement2005.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s